Introduction to the special issue: Love and partner relatiohsips

Abstract

Poštovani,

Pred vama se nalazi specijalni broj časopisa Primenjena psihologija u kom je predstavljen deo rezultata istraživanja koje je od 2010-2012. godine sprovedeno u Srbiji i Hrvatskoj u okviru bilateralnog naučnog projekta „Expressing love in marriage: gender, age and cultural differences“, nastalog kao rezultat saradnje Odseka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U okviru projekta ispitano je preko 750 bračnih parova, uzrasta od 20 do preko 80 godina, sa teritorija Srbije i Hrvatske, a takođe i osobe homoseksualne orijentacije. Ispitane su brojne individualne i kontekstualne varijable, kao i karakteristike partnerskih relacija, kako bi se što obuhvatnije istražio kvalitet ljubavnih odnosa u našim kulturama. U ovom broju časopisa predstavljen je samo deo rezultata projekta kroz pet originalnih naučnih radova. 

Aleksandra Huić, Željka Kamenov i Margareta Jelić nastoje odgovoriti na pitanje da li je za zadovoljstvo brakom presudna jednakost u pokazanoj i percipiranoj ljubavi, ili apsolutni nivo izražavanja ljubavi u relaciji bez obzira na to kako tom nivou izražavanja ljubavi doprinose partneri ponaosob. 

Autorke Kristina Krstić, Marija Zotović i Ivana Mihić, u svom radu nastoje da prikažu bračne odnose starih preko dimenzija pokazivanja ljubavi u braku i doživljaja bliskosti i ljubavi u relaciji, te da među ovim varijablama eventualno nađu činioce koji doprinose zadovoljstvu brakom oba partnera na ovom uzrastu. 

Autori Nina Brkić, Ivana Mihić i Ivan Jerković opisuju način na koji muškarci pokazuju ljubav u partnerskoj relaciji. Ovoj tematici pristupaju iz perspektive seksualne orijentacije, otvarajući pitanje sličnosti i razlika ponašanja muškaraca u homo i heteroseksualnim partnerskim relacijama. 

Ivana Mihić i Aleksandra Huić otvaraju pitanje doprinosa potrebe za emocijama, odnosno tendencije osobe da prilazi i uključuje se u emotivna događanja, ili pak izbegava emocijama zasićene sadržaje, načinu na koji muškarci i žene pokazuju ljubav. 

Vladimir Mihić i Bojana Filipović razmatraju činioce zadovoljstva brakom u relacijama u kojima su oba partnera zaposlena. Pri tom se posebna pažnja posvećuje efektima podele posla u kući, te stavu prema rodnim ulogama. 

Za sve eventualno potrebne detaljnije informacije o samom istraživanju ili drugim radovima u kojima su rezultati istraživanja prikazani, pozivamo vas da se obratite autorima radova. 

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim anketarima na terenu koji su odgovorno prikupili podatke o zaista velikom broju parova. Veliku zahvalnost za podršku tokom realizacije ovog projekta dugujemo i profesoru Tedu Hustonu sa Universiteta Texas at Austin (USA). Zahvaljujemo se i svim recenzentima na korisnim smernicama i komentarima pri pripremi rukopisa. 

Nadamo se da će rezultati istraživanja prikazani u ovim radovima pružiti doprinos kvalitetu savetodavnog i preventivnog rada u oblasti partnerskih odnosa, ali i poslužiti kao inspiracija za daljnja, svakako potrebna, istraživanja ove tematike. 

Željka Kamenov, gost urednik
Ivana Mihić, gost urednik

Ljiljana Mihić
U ime uredništva Primenjene psihologije

Downloads

Published

20.07.2017

How to Cite

Introduction to the special issue: Love and partner relatiohsips. (2017). Primenjena Psihologija, 5(3), 207–208. Retrieved from https://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2052