RELACIJE IZMEĐU BALANSA PRIVATNOG I PROFESIONALNOG ŽIVOTA I VARIJABLI ZADOVOLJSTVA PARTNERSKIM RELACIJAMA

  • Leslie Ramos Salazar Paul & Virginia Engler College of Business, West Texas A&M University, USA
  • Thao Nguyen Paul & Virginia Engler College of Business, West Texas A&M University, USA
Ključne reči: balans privatnog i profesionalnog života, bračni odnosi, kohabitacija, prekid veze, slušanje od strane partnera

Apstrakt

Visoki zahtevi koje savremeno društvo stavlja pred pojedince mogu uticati na poimanje balansa između privatnih i profesionalnih uloga, kako u vanbrančim, tako i u bračnim zajednicama. Nesklad između privatne i profesionalne sfere života za ishod može imati slabu komunikaciju koja doprinosi udaljavanju i razlazu među partnerima. Osim toga, ukoliko pojedinac nije zadovoljan spremnošću partnera da ga sasluša, to, takođe, za ishod može imati slabljenje i prekid veze. U nastojanju da se ispitaju relacije između usklađenosti privatnih i profesionalnih uloga, zadovoljstva spremnošću partnera da sasluša onog drugog i procene vanbračne, odnosno bračne zajednice kao oslabljene, u istraživanju su analizirani podaci Nacionalnog centra za istraživanje porodice i braka pri Bowling Green State Univerzitetu. Na uzorku od 2150 ispitanika (1075 parova; 50% žena, prosečna starost 44 godine) primenjen je Upitnik prekida partnerske veze i Skala konflikata među životnim ulogama. Usklađenost privatne i profesionalne sfere života ostvaruje pozitivnu povezanost sa zadovoljstvom partnerovom spremnošću da sasluša onog drugog, dok je negativno povezana sa percepcijom oslabljenosti partnerskih relacija. Rezultati t-testa za nezavisne uzorke, takođe, ukazuju na to parovi koji žive u vanbračnoj zajednici izveštavaju o višem zadovoljstvu u pogledu spremnosti partnera da sasluša onog drugog, u odnosu na parove koji su u braku. Sa druge strane, parovi koji žive u braku ispoljili su viši stepen percepcije oslabljenosti partnerskih relacija nego parovi koji žive u vanbračnoj zajednici. Rezultati regresione analize sugerišu da je usklađenost privatnih i profesionalnih uloga pozitivno povezano sa zadovoljstvom u pogledu spremnosti partnera da sasluša onog drugog, dok je negativno povezano sa percepcijom oslabljenosti partnerskih relacija. Zadovoljstvo partnerovom spremnošću da sasluša onog drugog kao medijator ostvaruje indirektni efekat između negativno povezanih varijabli usklađenosti privatnih i profesionalnih uloga i percepcije oslabljenosti partnerskih relacija. Tip partnerske zajednice ostvaruje moderatorski efekat u relaciji između usklađenosti privatnih i profesionalnih uloga i zadovoljstva spremnošću partnera da sasluša onog drugog, odnosno između negativno povezanih varijabli usklađenosti privatnih i profesionalnih uloga i percepcije oslabljenosti partnerskih relacija. Naposletku, dužina trajanja veze moderira relacije između usklađenosti privatnih i profesionalnih uloga i zadovoljstva spremnošću partnera da sasluša onog drugog. Dobijeni nalazi produbljuju shvatanje relacija između usklađenosti privatnih i profesionalnih uloga, zadovoljstva partnerovom spremnošću da sasluša onog drugog i percepcije oslabljenosti partnerskih relacija.

Objavljeno
16. 01. 2020.