TRAŽENJE SENZACIJA I RIZIČNA PONAŠANJA U SVETLU GENSKIH I SREDINSKIH ČINILACA

  • Milana Jovanov Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Dragana Zgonjanin Bosić Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine
Ključne reči: bihejvioralna genetika, blizanačka studija, napijanje, pušenje, traženje senzacija

Apstrakt

Istraživanje sprovedeno na 171 paru odraslih blizanaca imalo je za cilj da odredi stepen doprinosa genskih i sredinskih činilaca formiranju optimalnog nivoa senzacija (Zakermanov konstrukt traženja senzacija), kao i sklonostima ka rizičnim oblicima ponašanja - konzumiranju cigareta i napijanju. U istraživanju je primenjena Skala traženja senzacija, kao i Upitnik o ličnim informacijama. Rezultati ukazuju na visoku heritabilnost pojedinačnih subdimenzija traženja sezacija (50% - 63%), kao i navike konzumiranja cigareta (75%). Doprinos nedeljene sredine se takođe pokazao kao značajan za objašnjenje individualnih razlika na ovim dimenzijama. Sa druge strane, na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da nedeljena sredina ostvaruje najveći doprinos na razvoj sklonosti ka zloupotrebi alkohola (68%). Takođe, aditivni genski činioci ostvaruju većinski doprinos kovariranju mera traženja senzacija i različitih rizičnih ponašanja.

Objavljeno
14. 01. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci