KakaoBEJZ: Makro za ajtem analizu dihotomno skorovanih ajtema - teorija ajtemskog odgovora

  • Stanislav Fajgelj Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
  • Bojan Janičić Filozofski fakultet, Novi Sad - Odsek za psihologiju

Apstrakt

U radu je prikazan KakaoBejz, makro iz serije Kakao, koja je namenjena ajtem analizi mernih instrumenata iz oblasti nauka o ponašanju. Programi su izrađeni u Matrix jeziku, kao makroi u okviru statističkog paketa SPSS. To su makro programi otvorenog koda (open source), besplatni su, a za njihovo odvijanje potreban je statistički paket SPSS i vrlo su jednostavni za upotrebu. Makro je namenjen ajtem analizi zasnovanoj na teoriji ajtemskog odgovora. Za ocenjivanje parametara ajtema koristi se metoda maksimalne verodostojnosti, koja je dopunjena a priori očekivanjima izvedenim iz Bayesove teoreme. Makro sadrži osnovne indikatore kontrole konvergencije i omogućuje korisniku da oceni da li je iterativni proces protekao korektno. Pomoću ulaznih opcija moguće je kontrolisati odvijanje programa, birati model ajtemskog odgovora i zadavati početne vrednosti. KakaoBejz prihvata samo dihotomno skorovane ajteme, jednakog usmerenja u odnosu na predmet merenja.
Objavljeno
26. 12. 2008.
Sekcija
Članci