Dimenzije seksualnog ponašanja

  • Bojana Dinić Filozofski fakultet, Beograd - Odsek za psihologiju
  • Goran Knežević Filozofski fakultet, Beograd - Odsek za psihologiju

Apstrakt

U radu je prikazan novokonstruisani upitnik o seksualnom ponašanju - SP, koji obuhvata različite i relevantne aspekte seksualnog ponašanja (bihejvioralni, kognitivni, emocionalni i sociokulturalni aspekt). U tom smeru, cilj ovog istraživanja je utvrđivanje latentne strukture predloženog upitnika i ispitivanje efekata sociodemografskih karakteristika na dobijene dimenzije seksualnog ponašanja. Uzorak su činila 233 ispitanika, pri čemu se vodio računa da broj ispitanika bude relativno ujednačen s obzirom na pol, uzrast, nivo obrazovanja i veličinu mesta stanovanja. Primenjen upitnik sadrži 70 ajtema različitog tipa odgovaranja, koji referiraju na bihejvioralni, kognitivni, motivacioni i emocionalni aspekt seksualnog ponašanja. Analizom glavnih komponenti ekstrahovano je šest komponenti koje su imenovane na sledeći način: fantaziranje o seksu, bogatstvo seksualnog iskustva, sklonost nekoitalnoj seksualnoj igri, sklonost parafilijama, sklonost seksu na neuobičajenim mestima i sklonost neobaveznom seksu. Rezultati ukazuju da postoje značajni multivarijatni glavni efekti pola i veličine mesta stanovanja, kao i moderatorski efekat veličine mesta stanovanja na relacije između starosti i dimenzija seksualnog ponašanja, kao i pola i dimenzija seksualnog ponašanja. Nalazi su tumačeni u kontekstu biosocijalnog modela seksualnosti.
Objavljeno
26. 12. 2008.
Sekcija
Članci