Relacije karakteristika porodice i prevladavanja stresa kod adolescenata

  • Marija Zotović Filozofski fakultet, Novi Sad - Odsek za psihologiju
  • Tijana Telečki Filozofski fakultet, Novi Sad - Odsek za psihologiju
  • Ivana Mihić Filozofski fakultet, Novi Sad - Odsek za psihologiju
  • Jelica Petrović Filozofski fakultet, Novi Sad - Odsek za psihologiju

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja je bio ispitivanje povezanosti između načina pre-vladavanja stresa kod adolescenata i nekih karakteristika porodice. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 201 adolescenta, uzrasta od 15 do 19 godina. Redukcija početnog skupa varijabli je obavljena hijerar-hijskom faktorskom analizom, dok je povezanost između prevladavanja stresa i karakteristika porodice ispitana Pirsonovim koeficijentom kore-lacije. Rezultati pokazuju da se za prevladavanje stresa kod adolescenata koristi devet različitih strategija, koje se mogu svesti na 3 osnovne dimenzije: aktivno prevladavanje, prevladavanje usmereno na emocije i pasivno prevladavanje. Rezultati takođe pokazuju da kod adolescenata postoji statistički značajna povezanost pozitivnog smera između poro-dične kohezivnosti sa jedne strane, i na emocije usmerenog prevladavanja i aktivnog prevladavanja stresa sa druge strane. Registrovana je i pove-zanost porodične fleksibilnosti i na emocije usmerenog prevladavanja stresa. Statistički značajna povezanost negativnog smera dobijena je između porodične kohezivnosti i izbegavajućeg prevladavanja stresa.
Objavljeno
26. 12. 2008.
Sekcija
Članci