Uticaj dimenzija ličnosti i stilova prevladavanja stresa na psihološko blagostanje

  • Nada Padejski Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Osnovni cilj ovog istraživanja usmeren je na ispitivanje relacija između dimenzija ličnosti, stilova prevladavanja stresa i psihološkog blagostanja. U istraživanju je učestvovalo 207 ispitanika (170 ispitanika ženskog i 37 ispitanika muškog pola), starosti od 19 do 32 godine. Primenjeni su upitnici Brief Coping Orientation to Problems Experienced, Big Five Inventory i Scales of Psychological Well-Being. Analiza glavnih komponenti u prostoru merenja upitnika COPE-b pokazala je postojanje tri Promax glavne komponente: Aktivan pristup problemu, Traženje socijalne podrške i Distrakcija. Hijerahijskom regresionom analizom ispitana je struktura predikcije psihološkog blagostanja na osnovu dimenzija ličnosti i dimenzija prevladavanja stresa. Rezultati ukazuju na najznačajniji doprinos dimenzija ličnosti, kao i dimenzije Aktivan pristup problemu u predikciji psihološkog blagostanja. Nalazi istraživanja pokreću dodatna pitanja o smeru uticaja prevladavajućih odgovora koje osoba koristi na različite komponente blagostanja, te je sa istraživačkog i aspekta praktične primene u smislu prevencije neadaptivnih ishoda delovanja stresa, potrebno dalje ispitivati bazičnu dinamiku njihove povezanosti.
Objavljeno
29. 09. 2010.
Broj časopisa
Sekcija
Članci