Predikcija školskog postignuća i konativnog funkcionisanja romske i neromske dece

  • Veljko Jovanović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
  • Snežana Tovilović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
  • Zdenka Novović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
  • Mikloš Biro Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Rad je posvećen proveri validnosti predikcije školskog postignuća dece različitog socio-ekonomskog statusa putem procene kognitivnih sposobnosti Testom zrelosti za školu (TZŠ). Ispitano je 142 dece podeljene u tri grupe: grupu dece romskog porekla (46 ispitanika) i dve grupe dece ne-romskog porekla – iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom (48) i iz porodica sa prosečnim socio-ekonomskim statusom (48). Rezultati su pokazali da test u celini i svi suptestovi TZŠ imaju umerene pozitivne korelacije (većina je u rasponu od 0.45 do 0.50) sa školskim uspehom i ocenama iz Srpskog jezika i Matematike. Ispitivanje povezanosti sa učiteljskom procenom različitih konativnih faktora pokazuje da su suptestovi TZŠ u najvećoj meri povezani sa procenom samopouzdanja, zainteresovanosti i radnih navika deteta. Najniže korelacije su sa procenom discipline, prihvaćenosti deteta i stavom deteta prema školi. Primenom Multiple regresione analize dobija se rezultat koji ukazuje da su dva suptesta TZŠ – Informisanost i Slaganje kocaka – značajni prediktori školskog uspeha, ali da se kao značajni prediktori pojavljuju i pripadnost grupi i socio-ekonomski status.
Objavljeno
29. 09. 2010.
Broj časopisa
Sekcija
Članci