Karakteristike vršnjačkih konflikata u adolescenciji

  • Jelica Petrović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Osnovni cilj prikazanog istraživanja bio je sticanje uvida u osnovne karakteristike konflikata i konfliktnog ponašanja u vršnjačkim grupama. Uzorak se sastoji od 655 ispitanika prosečnog uzrasta 12 godina. Za potrebe istraživanja konstruisana je Baterija upitnika namenjenih proceni ponašanja ispitanika u konfliktnim situacijama, i ona obuhvata: teme vršnjačkih sukoba, procenu frekvencije i intenziteta sukoba, kao i Skalu strategija za rešavanje konflikata. Rezultati su pokazali da su najčešće teme konflikata u vršnjačkoj grupi su ogovaranje, zadirkivanje, sukob mišljenja i kompeticija. Sukobi sa vršnjacima nisu visoko frekventni i umerenog su intenziteta. Konstruktivne strategije za rešavanje konflikata sa vršnjacima (asertivne i usmerene na rešavanje problema) su najviše zastupljene; zatim slede pasivne strategije (distrakcija i izbegavanje) i traženje socijalne podrške, dok su se kao najmanje preferirane strategije pokazale strategije rešavanja konflikata koje uključuju neki od vidova agresivnog ponašanja.
Objavljeno
29. 09. 2010.
Broj časopisa
Sekcija
Članci