Uključenost oca u brigu o detetu: efekti očevih iskustava iz porodice porekla i kvaliteta relacija u porodici prokreacije

  • Ivana Mihić Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Istraživanje prikazano ovim radom imalo je za cilj da opiše efekte koje na uključenost oca u porodicama sa detetom predškolskog uzrasta mogu imati očeve procene kvaliteta odnosa u porodici (bračnih i koroditeljskih relacija), te očeva iskustva iz porodice porekla, merena preko introjektovanog radnog modela roditeljske uloge i kapaciteti za ostvarivanje bliskosti očeva (unutrašnji radni model afektivne vezanosti). Uzorkom istraživanja obuhvaćeno je 247 očeva iz porodica sa predškolskim detetom sa teritorije Vojvodine. Ispitanici su davali podatke o sopstvenoj uključenosti u brigu o detetu, kao i o funkcionalnosti partnerskog odnosa i roditeljskog saveza, te o iskustvima iz porodice porekla vezanim za prisustvo i uključenost oca, a procenjivana je i njihova afektivna vezanost. Rezultati su potvrdili pretpostavljeni model efekata na uključenost oca po kom domen očevih iskustava iz porodice porekla stvara značajne preduslove za uključenost oca u brigu o sopstvenom detetu i to direktnim uticajem, ali i delovanjem na kvalitet konteksta u kom se roditeljska uloga oca odvija (bračni i koroditeljski odnos) čiji je efekat na uključenost oca izraženiji.
Objavljeno
29. 09. 2010.
Broj časopisa
Sekcija
Članci