Faktori rizika za pojavu vršnjačkog nasilja u osnovnim školama

  • Tanja Nedimović Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac
  • Mikloš Biro Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu

Apstrakt

Vršnjačko nasilje je veoma aktuelan problem u našim školama. Cilj ovog istaživanja je da utvrdi koji prediktori – faktori rizika iz domena vaspitanja i uslova odrastanja i u kojoj meri doprinose nastanku i ispoljavanju vršnjačkog nasilja u osnovnim školama. Ukupan uzorak činilo je 504 ispitanika, učenika osnovnih škola od trećeg do osmog razreda. U istraživanju su korišćeni sledeći instrumenti: Upitnik vaspitnih stavova, Upitnik za merenje pojavnih oblika i učestalosti vršnjačkog nasilja i Upitnik za učitelje (razredne starešine). Od varijabli obuhvaćenih ovim istraživanjem, kao bitni prediktori za ispoljavnje direktnog vršnjačkog nasilja (verbalno i fizičko) izdvojili su se pol (muški), nasilje u porodici i dominantno hladan vaspitni stav oca i majke, a za ispoljavanje indirektnog vršnjačkog nasilja (manipulativno i socijalno) izdvojili su se pol (muški), materijalno stanje u porodici i hladan vaspitni stav majke. Dobijeni rezultati mogu predstavljati značajne smernice za izradu preventivnih programa u našim školama sa ciljem uključivanja svih interesnih grupa (učenika, nastavnika, roditelja), kao i unapređivanja vaspitnih kompetencija roditelja.
Objavljeno
28. 09. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci