Efekti nezaposlenosti i faktori aktivizma u ponovnom zapošljavanju

  • Nebojša Majstorović Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

Apstrakt

Na 187 nezaposlenih osoba u Srbiji izvršeno je preliminarno ispitivanje nivoa njihovog psiho-fizičkog zdravlja kao i analiza značaja pojedinih psiholoških faktora za nivo aktivizma sa kojim nezaposleni traže novi posao. Rezultati govore da među simptomima narušavanja psiho-fizičko zdravlja kod nezaposlenih prednjače oni koji ukazuju na povećanu anksioznost i socijalnu disfunkcionalnost. Modeliranje pomoću strukturnih jednačina otkriva da je narušavanje psiho-fizičkog zdravlja najverovatnije efekat gubitka posla ali da ono ne utiče na nivo aktivizma u traženju novog posla. Finalni model jasno pokazuje da je visoko vrednovanje uposlenosti (centralnost rada) u vrednosnom sistemu nezaposlenog glavni faktor koji značajno utiče na veću učestalost simptoma poremećaja psiho-fizičkog zdravlja, na percepciju finansijske situacije kao teže, na viši nivo fleksibilnosti pri ponovnom zapošljavanju, kao i da jedino fleksibilnost ima značajan uticaj na ukupan nivo aktivizma u traženju novog posla.
Objavljeno
28. 09. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci