Dimenzije ličnosti Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje i atribucioni stilovi kao prediktori strategija prevladavanja stresa

  • Dragana Brdarić Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja je ispitivanje povezanosti dimenzija reformulisanog Grejovog modela ličnosti, atribucionih stilova i strategija prevladavanja stresa. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 274 ispitanika, studenata Univerziteta u Novom Sadu. Korišćeni su instrumenti: Indikator strategija prevladavanja (CSI), Upitnik za procenu osetljivosti na potkrepljenje (UOP) i Upitnik atribucionog stila (ASQ). Tri stila prevladavanja stresa – usmerenost na problem, traženje socijalne podrške i izbegavanje problema, predstavljali su kriterijumske varijable u multiploj analizi kovarijanse kojom je ispitivan doprinos atribucionih stilova u pozitivnim i negativnim situacijama i njihova interakcija, uz kontrolu doprinosa dimenzija ličnosti iz Grejovog modela. Rezultati pokazuju da značajne prediktore izbegavanja kao strategije prevladavanja stresa predstavljaju sistemi bihejvioralne aktivacije i blokiranja. Takođe, izbegavanje je povezano sa atribuiranjem negativnih događaja unutrašnjim, stabilnim i globalnim faktorima kao i sa interakcijom atribucija pozitivnih i negativnih događaja koja se može okarakterisati kao pesimističan atribucioni stil. Prediktor traženja socijalne podrške kao strategije prevladavanja stresa predstavlja Grejova dimenzija blokiranje. Dalje, dobija se da je traženje socijalne podrške povezano sa sklonošću ka atribuiranju negativnih događaja spoljašnjim, nestabilnim i specifičnim faktorima. Strategija usmerenosti na problem nije determinisana ni dimenzijama Grejovog modela, ni atribucionim stilovima. Rezultati istraživanja su generalno očekivani u okviru reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje i u skladu sa rezultatima iz oblasti naučene bespomoćnosti.
Objavljeno
09. 03. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci