Strategije prevladavanja stresa u kontekstu Teorije osetljivosti na potkrepljenje

  • Dragan Žuljević Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
  • Vesna Gavrilov-Jerković Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Istraživanje predstavljeno ovim radom imalo je za cilj sagledavanje strukturalnih sličnosti Grejovog reformulisanog modela osetljivosti na potkrepljenje i Amirkhanovog trokomponentnog modela strategija prevladavanja stresa. U istraživanju je učestvovalo 297 ispitanika, od toga 186 ženskog te 111 muškog pola prosečne starosti 21.5 godinu. Primenjen je Indikator strategija prevladavanja (CSI; Amirkhan, 1990) i Upitnik za procenu osetljivosti na potkrepljenje (UOP; Mitrović, Smederevac i Čolović, 2008). Objedinjena analiza glavnih komponenti nad sumativnim skorovima supskala oba upitnika dala je tri nekorelirane komponente koje ukupno objašnjavaju 68.81% varijanse, od kojih prva okuplja izbegavajuće strategije prevladavanja, te anksioznost, borbu i blokiranje, dok se druge dve komponente okupljaju isključivo strategije prevladavanja, odnosno varijable ličnosti. Konfirmatornom faktorskom analizom testirano je ukupno šest modela od kojih poslednja dva ostvaruju najbolje indikatore fita. Dobijeni nalazi obezbeđuju nedvosmislenu potvrdu povezanosti jedino dimenzije anksioznosti i izbegavajućih strategija prevladavanja, ali je dodatnim analizama otkrivena i blago pozitivna relacija strategije traženja socijalne podrške i impulsivnosti kao manifestacije sistema bihejvioralne aktivacije, koja je njihovim pojedinačnim korelacijama sa supsistemom Borbe bila maskirana. Generalno, možemo zaključiti da strategije izbegavanja i traženja socijalne podrške dele prostor merenja sa dimenzijama ličnosti, dok se strategija usmerenosti na problem zbog svoje specifične upitničke operacionalizacije izoluje kao specifičan konstrukt. Smatramo da bi uključivanje seta mera kognitivne efikasnosti u postojeći nacrt dalo potpuniju sliku o bazičnoj dinamici latentnog prostora ovih konstrukata.
Objavljeno
09. 03. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci