Opšta kreativna sposobnost i aspekti kreativnog mišljenja kod umetnika i neumetnika

  • Milica Erić Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
  • Jovana Bjekić Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
  • Elena Stojimirović Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
  • Marko Živanović Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju

Apstrakt

U istraživanju je ispitivana razlika između umetnika i neumetnika u pogledu opšte kreativne sposobnosti i različitih aspekata kreativnosti. Uzorak je činilo 128 studenata Univerziteta u Beogradu (66 studenata umetničkih i 62 studenta neumetničkih fakulteta). U istraživanju je korišćen višedimenzionalni test opšte kreativnosti baziran na Gilfordovom modelu kreativnog mišljenja. Ovaj test procenjuje opštu kreativnu sposobnost i četiri aspekta kreativnosti nižeg reda: fluentnost, produktivnost, originalnost i elaboraciju. Rezultati su pokazali da nema razlike između umetnika i neumetnika u pogledu opšte kreativne sposobnosti. Sa druge strane, umetnici imaju bolje postignuće na subskali Originalnost. Dobijeni rezultati sugerišu postojanje opšte kreativne sposobnosti koja nije rezervisana samo za umetnike. Ipak, razlike u postignuću u domenu originalnosti upućuju na postojanje dominantnog načina kreativnog mišljenja u grupi umetnika.
Objavljeno
02. 07. 2012.
Broj časopisa
Sekcija
Članci