Evaluacija edukacije i indirektnog kontakta kao strategija promene stavova prema osobama sa psihijatrijskom dijagnozom

  • Tanja Bošković Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Apstrakt

Socijalni psiholozi su identifikovali tri uspešne strategije kojima se smanjuju predrasude i socijalna distanca prema osobama sa psihijatrijskom dijagnozom: protest prigušuje negativne stavove prema ovoj populaciji; edukacija zamenjuje pogrešne informacije o bolestima tačnim, dok kontakt ublažava negativne stavove i ponašanja kroz direktnu interakciju s ovim osobama. Cilj ove studije bio je da se ispita efekat edukacije i indirektnog kontakta na smanjenje predrasuda i socijalne distance prema osobama s psihijatrijskom dijagnozom, kod srednjoškolaca. Uzorak je činilo 92 gimnazijalca, koji su podeljeni u 3 grupe: u prvoj grupi je primenjen indirektni kontakt, u drugoj edukacija, dok je treća grupa poslužila kao kontrolna – u njoj nije korišćena nijedna strategija već su samo zadati testovi. Nivo predrasuda i socijalne distance su mereni pre i dve nedelje posle primene strategija Skalom predrasuda prema osobama s psihijatrijskom dijagnozom i upitnikom socijalne distance. Linearne korelacije su ukazale na značajnu vezu između nivoa predrasuda i socijalne distance prema osobama s psihijatrijskom dijagnozom. Primenjena je 3x2 analiza varijanse sa ponovljenim merenjima kako bi se ispitao uticaj različitih strategija na nivo predrasuda prema osobama s psihijatrijskom dijagnozom i njihova promena od prvog do drugog testiranja. Pokazana je značajna interakcija između vrste intervencije i vremena. T-testom za zavisne uzorke smo utvrdili da je do značajne promene došlo jedino u grupi gde je primenjena edukacija. Nisu zabeležene značajne promene u stepenu socijalne distance prema osobama s psihijatrijskom dijagnozom tokom vremena, usled delovanja različitih strategija. Rezultati ukazuju da edukacija o mentalnim poremećajima dovodi do promena na kognitivnom planu, ali izostaju bihejvioralne promene. Indirektni kontakt nije uticao na smanjenje predrasuda prema osobama s psihijatrijskom dijagnozom, što može biti i rezultat sprovođenja ove strategije na indirektan način.
Objavljeno
19. 03. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci