Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Smernice za autore

Molimo vas da pripremite svoj rukopis u skladu sa Uputstvom za autore.

Uslovi za predaju priloga

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.
 • Da li su svi autori pogledali rad pre prijavljanja i saglasni su sa slanjem u časopis Primenjena psihologija?
 • Da li je rad nastao u skladu sa etičkim standardima (navesti kojim)?
 • Da li rad ima naslovnu stranu prema uputstvu autorima (uključujući i skraćeni naslov (running head) od maksimum 50 karaktera)?
 • Ukolio je rad nastao u okviru projekta, da li je to navedeno na naslovnoj strani?
 • Ukoliko su delovi rezultata prethodno prikazani na nekom skupu, da li je to navedeno na naslovnoj strani?
 • Ukoliko je isti uzorak već korišćen za porebe nekog drugog rada ili izlaganja na skupu, da li je to navedeno na naslovnoj strani?
 • Ako nije neophodno, izbegavati sekundarne izvore
 • Da li za korišćene instrumente i softver bar jedan od autora ima dozvolu?
 • Da li rad ima manje od 30 000 karaktera (sa praznim mestima, bez referenci)?
 • Ukoliko rad ima grafikone i slike, da li su oni dati u potrebnoj rezoluciji (300dpi)?
 • Da li postoji naslov, rezime i ključne reči na engleskom?
 • U okviru rezimea na engleskom, da li su nazivi institucija autora prevedeni na engleski jezik?
 • Ukoliko se u radu na engleskom jeziku citiraju reference na srpskom jeziku, da li su reference na srpskom date i u engleskom prevodu u uglastim zagradama?

Izjava o privatnosti

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.