Otašević, B. and Sekereš, V. (2016) “PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU”, Primenjena psihologija, 8(4), pp. 453–469. doi: 10.19090/pp.2015.4.453-469.