(1)
Otašević, B.; Sekereš, V. PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU. PP 2016, 8, 453-469.