http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/issue/feed Primenjena psihologija 2018-08-16T13:10:37+00:00 Jasmina Pekić primenjena.psihologija@ff.uns.ac.rs Open Journal Systems http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2111 EMOCIONALNI KONTEKST I EFEKTIVNOST TELEVIZIJSKOG REKLAMIRANJA 2018-08-16T13:10:37+00:00 Slavko Alčaković salcakovic@singidunum.ac.rs Ana Orlić salcakovic@singidunum.ac.rs Veljko Đurić salcakovic@singidunum.ac.rs <p>Uticaj emocionalnog konteksta na efektivnost TV reklama ispitivan je izlaganjem emocionalno pozitivnih ili emocionalno negativnih sadržaja pre gledanja TV reklama. Korišćena su četiri indikatora za merenje efektivnosti TV reklama: sećanje na reklamu, dopadljivost reklame (Aad), dopadljivost brenda (Aab) i namera kupovine (PI). Rezultati Eksperimenta 1 su otkrili da su učesnici koji su bili izloženi pozitivnom emocionalnom kontekstu imali pozitivniji Aad, Ab i viši PI, kada se uporede sa onima koji su bili izloženi negativnom emocionalnom kontekstu. Eksperiment 2 je pokazao da je prethodno izlaganje pozitivnom emocionalnom kontekstu povezano sa pozitivnijom Aab i višom PI, dok prethodna izloženost negativnom emocionalnom kontekstu dovodi do negativnije Aad. U oba eksperimenta nije bilo indikacija o uticaju emocionalnog konteksta na pamćenje reklame. Ipak, nalazi u okviru Eksperimenta 2 ukazuju na to da i pozitivni i negativni emocionalni kontekst pozitivno utiču na prepoznavanje oglasa, u poređenju sa emocionalno neutralnom situacijom. Kao zaključak, naši rezultati ukazuju na važnost emocionalnog konteksta u kojem se TV reklama pokazuje širokoj publici, što se u dosadašnjoj praksi medijskog planiranja u priličnoj meri zanemaruje.</p> 2018-06-25T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2112 KARIJERNA ADAPTABILNOST KAO MEDIJATOR ODNOSA IZMEĐU MRAČNE TRIJADE I STAVOVA PREMA ORGANIZACIONIM PROMENAMA 2018-08-16T13:10:36+00:00 Katarina Suvajdžić katarina.suvajdzic@gmail.com <p>Cilj ovog istraživanja je da se ispitaju odnosi između osobina mračne trijade i stavova prema organizacionim promenama, kao i da se utvrdi da li je karijerna adaptabilnost značajan medijator ovih odnosa. Na uzorku od 390 zaposlenih (42% muškog pola) u organizacijama u Srbiji primenjene su Skala stavova prema organizacionim promenama (OP), Kratka skala mračne trijade (Short Dark Triad - SD3) i Skala karijerne adaptabilnosti (Career Adapt-Abilities Scale - CAAS 2.0). Rezultati su pokazali da sve tri dimenzije mračne trijade imaju direktan efekat na negativan odnos zaposlenih prema organizacionim promenama. Na iniciranje promena direktan efekat ima samo narcizam, dok na fleksibilnost zaposlenih direktan efekat ostvaruje samo psihopatija. Rezultati, takođe, pokazuju da narcizam ostvaruje i indirektne efekte na sve tri dimenzije stavova prema organizacionim promenama, preko karijerne adaptabilnosti.</p> 2018-06-25T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2113 POREĐENJE TRI KRATKA INSTRUMENTA ŠESTOFAKTORSKIH MODELA 2018-08-16T13:10:35+00:00 Bojana Dinić bojana.dinic@ff.uns.ac.rs <p>Cilj ovog istraživanja je validacija srpske adaptacije tri kratka instrumenta šestofaktorskih modela: 24 Upitnik Velikih šest (24 Questionnaire Big Six - 24QB6), Mini-IPIP6 i Kratki HEXACO inventar (Brief HEXACO Inventory - BHI). Pored ovih instrumenta, primenjen je i HEXACO-100 na uzorku od 310 ispitanika (41% muškaraca) iz opšte populacije. Rezultati konfirmatorne faktorske analize pokazuju marginalne indikatore fita za 24QB6 i zadovoljavajuće za Mini-IPIP, ali ne i za BHI. Skale BHI inventara imaju najniže alfa koeficijente pouzdanosti, ali najviše korelacije sa istoimenim HEXACO-100 skalama, što potvrđuje njihovu konvergentnu i diskriminativnu validnost. Validnost skala 24QB6 je potvrđena, osim za Poštenje/Poštovanje pravila, koje ostvaruje značajnu korelaciju i sa Poštenjem-Skromnošću i sa Savesnošću iz HEXACO-100. Skale Mini-IPIP6 instrumenta imaju najviše alfa koeficijente, ali ujedno i najviše prosečne inter-ajtemske korelacije (mera homogenosti), što ukazuje na to da ove skale zahvataju uži domen osobina koje mere. Takođe, validnost skale Prijatnost iz Mini-IPIP6 je ograničena. Generalno, sve tri mere imaju svoje prednosti i mane i autori bi trebalo da odaberu kratki instrument na osnovu toga da li im je važnija validnost ili pouzdanost.</p> 2018-06-25T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2114 STILOVI SOCIJALNE KOMPETENCIJE, MAKIJAVELIZAM I STAVOVI PREMA UPADLJIVOJ POTROŠNJI 2018-08-16T13:10:35+00:00 Anja Mitić anjamitich@gmail.com Ivana Petrović anjamitich@gmail.com Veljko Đurić anjamitich@gmail.com <p>Upadljiva potrošnja se obično definiše kao ponašanje kojim osoba prikazuje svoju kupovnu moć sa namerom da zadivi druge i da zadrži i/ili osvoji privilegovane položaje u društvenoj hijerarhiji. Ovo istraživanje je sprovedeno na uzorku od 200 srednjoškolaca (107 muškog pola) iz Srbije, sa namerom da se ispita povezanost između sklonosti ka luksuznoj potrošnji i stilova socijalne dominacije kod mladih. Cilj ovog istraživanja je provera veličine doprinosa koristoljubivih interpersonalnih strategija u predikciji varijanse stava prema upadljivoj potrošnji. Ispitanici sa visokom težnjom ka moći, u vidu zauzimanja rukovodećih položaja u grupi, skloni makijavelizmu i bezobzirnoj samopromociji, imali su pozitivniji stav prema upadljivoj potrošnji (indirektnoj meri samog ponašanja). Iako stav prema upadljivoj potrošnji verovatno poseduje različite izvore i funkcije, naši nalazi ukazuju da je pozitivan stav prema upadljivoj potrošnji pratilac oportunističkih i proračunatih životnih strategija, i da je kao takav sastavni deo strategija socijalne kompeticije.</p> 2018-06-25T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2115 VALIDACIJA KOEFICIJENTA IZUZETNOSTI U PROCENI LIKOVNIH PRODUKATA 2018-08-16T13:10:34+00:00 Irena Ristić ir.ristic@gmail.com Miloš Milošević ir.ristic@gmail.com <p>U radu su testirane validnost i pouzdanost novog načina merenja kreativnosti produkta, putem konstruisanja koeficijenata izuzetnosti i kreativnosti. Proverena je preciznost merenja, kao i opravdanost primene koeficijenata u proceni likovnih produkata, uz poređenje sa rezultatima izvedenim iz konsenzualne tehnike procene (CAT). Postupak konstrukcije obuhvata dva koraka: 1) kategorizaciju kreativnih produkata po sličnosti, uz proveru njihove intencionalnosti, nakon čega sledi 2) izračunavanje koeficijenata izuzetnosti kao mere originalnosti pojedinačnih odgovora (količnika broja 1 i broja ispitanika koji su dali isti odgovor), i koeficijenta kreativnosti (količnika dobijenih i mogućih odgovora na nivou varijable). Validnost i pouzdanost koeficijenata izuzetnosti testirane su uz učešće 53 studenta, podeljenih u dva poduzorka: umetnička i opšta studentska populacija. Svaki student je imao zadatak da na osnovu apstraktnog stimulusa napravi svoj crtež. Potom je kreativnost njihovih crteža izmerena koeficijentima, kao i konsenzualnom tehnikom procene (Consensual Assessment Technique - CAT). Razlike u kreativnosti između umetničke i opšte studentske populacije ukazuju na diskriminativnost i kriterijumsku validnost koeficijenata. Pozitivna i statistički značajna korelacija između ekspertskih procena i koeficijenata govori u prilog konvergentne validnosti. Nalazi sugerišu da konstruisani koeficijenti omogućuju precizno i objektivno procenjivanje likovnih produkata podjednako kao i CAT, pritom su daleko dostupniji u uslovima ograničenih resursa, te se primena već sada čini opravdanom.</p> 2018-06-25T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##