Relacije kreativnosti i školskog postignuća u kontekstu različitih akademskih domena

  • Jasmina Pekić Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Istraživanje prikazano ovim radom pretenduje da ispita relacije kreativnosti i školskog postignuća uzimajući u obzir dva šire definisana akademska domena, koje pojedini autori označavaju terminima 'verbalni' i 'neverbalni' domeni. Uzorak je sačinjavalo 358 srednjoškolaca sa teritorije Srbije, koji pohađaju društveno-jezički i prirodno-matematički smer gimnazije, a podaci o kreativnim potencijalima ispitanika u četiri aspekta (originalnost, fluentnost, fleksibilnost i elaboracija) pribavljeni su na osnovu skale nastavničkih procena ovog konstrukta. Školsko postignuće je operacionalizovano preko prosečne ocene na polugodištu, dok je inteligencija, kao remetilačka varijabla koja ostvaruje uticaj na obe promenljive od interesa, merena Kibernetičkom baterijom testova inteligencije (KOG 3). Izračunavanjem parcijalne korelacije kreativnosti i školskog postignuća (uz isključivanje uticaja inteligencije) na poduzorku učenika društvenojezičkog, odnosno prirodno-matematičkog smera, te proverom statističke značajnosti razlika između dvaju koeficijenata, ustanovljeno je da kreativnost u većoj meri upliviše u školsko postignuće u okviru 'verbalnih' akademskih domena (domen jezika i društvenih nauka).
Objavljeno
28. 09. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci