Relacije koncepta rigidnosti sa dimenzijama ličnosti merenim upitnikom Velikih pet plus dva (VP+2)

  • Bojana Grahovac Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

Problem ovog istraživanja je ispitivanje relacije rigidnosti sa dimenzijama ličnosti merenim upitnikom Velikih pet plus dva koji je rezultat desetogodišnje leksičke studije sprovedene u srpskom jeziku. Rigidnost, kako je shvaćena u ovom istraživanju, predstavlja svako ponavljanje i ustaljen način bilo razmišljanja, bilo doživljavanja sebe i okoline ili reagovanja na različite stimuluse iz spoljašnjeg okruženja. Konstruisan je instrument sa ajtemima koji obuhvataju različite situacije u kojima je pretpostavljeno da rigidnost dolazi do izražaja. Uzorak čini 222 ispitanika (72 muških i 150 ženskih ispitanika) iz Novog Sada, starosti od 19 do 60 godina. Faktorskom analizom zadržan je jedan faktor (faktor rigidnosti) čije su metrijske karakteristike zadovoljavajuće. Rezultati pokazuju da ne postoji značajna polna razlika u skorovima na upitniku rigidnosti, dok je dobijena značajna pozitivna povezanost (p<.01) između starosti i rigidnosti. Relacije rigidnosti (kao kriterijumske varijable), bazičnih dimenzija ličnosti iz prostora upitnika Velikih pet plus dva i starosti (kao prediktora) ispitane su primenom multiple regresione analize. Rezultati pokazuju da značajne parcijalne doprinose predikciji skora na dimenziji rigidnosti daju starost, Neuroticizam, Savesnost, Otvorenost prema iskustvu i Negativna valenca. Svi prediktori osim Otvorenosti prema iskustvu su pozitivno korelirani sa konceptom rigidnosti. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je rigidnost značajno povezana sa bazičnim dimenzijama ličnosti.
Objavljeno
09. 03. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci