Prediktivnost osobina ekstraverzije, savesnosti i neuroticizma za različite tipove motivacije za rad

  • Jasmina Knežević Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica

Apstrakt

Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje prediktivnosti ekstraverzije, savesnosti i neuroticizma za različite tipove motivacije za rad prema teoriji samodeterminacije. Osobine ličnosti merene su upitnikom Velikih pet plus dva, dok su tipovi motivacije za rad utvrđeni putem Skale za ispitivanje motivacije za rad. Uzorak je prigodnog karaktera, a činili su ga prosvetni radnici, nastavnici osnovnih i srednjih škola iz gradske sredine (ukupno 230). Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da osobine neuroticizam, ekstraverzija i savesnost značajno predviđaju sve tipove motivacije za rad, kao i motivaciju ispitivanih nastavnika. Ekstraverzija značajno predviđa intrinzičku motivaciju podsticajem i ekstrinzičku motivaciju eksternom regulacijom. Savesnost značajno predviđa ekstrinzičku motivaciju introjekcijom, zatim, ekstrinzičku motivaciju identifikacijom i intrinzičku motivaciju saznanjem i podsticajem, dok je neuroticizam značajan prediktor nemotivisanosti za rad, ekstrinzičke motivacije eksternom regulacijom i ekstrinzičke motivacije introjekcijom. Rezultati istraživanja predstavljaju doprinos razumevanju motivisanog radnog ponašanja uopšte, i postavljanju osnove za ispitivanje uticaja ličnosnih dispozicija na radnu motivaciju.
Objavljeno
19. 03. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci